พระธาตุภูเพ็ก

ตามตำนาน พระธาตุภูเพ็ก มีผู้รู้ได้เล่าไว้ว่า ครั้งเมื่อพระมหากัสสป เสด็จนำพระอุรังคธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาพร้อมกับพระอรหันต์ 500 องค์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาทางอากาศ ลงที่ดอยแท่น คือ ภูเพ็ก ในปัจจุบัน เพื่อนำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้า หรือดอยกำพร้า ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบัน นั่นคือ วัดพระธาตุพนม

พระธาตุภูเพ็ก หรือ ปราสาทภูเพ็ก สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จัดเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่บนภูเขา ประดิษฐานบนเทือกเขาภูพาน ณ วัดพระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการพระธาตุ ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 491 ขั้น

พาชมวัดพระธาตุภูเพ็ก ทำบุญสร้างกุศลไว้ชาติหน้า หินเสี่ยงทายที่อธิษฐาน สำเร็จยกได้ ถ้าไม่สำเร็จยกไม่ได้ ต้องลองอธิษฐานดู

ท่านที่สนใจรับพลังจักรวาล วันที่ 21 มีนาคม , 21 มิถุนายน และวันที่ 21 ธันวาคม เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ มานั่งสมาธิเพื่อรับพลังจักรวาล เพื่อความเป็นสิริมงคล รับบุญกุศลที่สั่งสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติ พร้อมเห็นปรากฎการณ์ทางสุริยปฎิทินขอมพันปี

พาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บูชาท้าวเวสสุวรรณ ที่พวกเราควรกราบไหว้

พระตำหนักพระนางโสมาสีวิกาเทวะนาคาเทวี สร้างสำเร็จแล้ว โดยทุกท่านพากันมากราบไหว้ขอพรได้ที่นี่