ปลูกหญ้า&อ้อย

สร้างอาหารให้พืช ผลไม้

ถ้าเราสร้างคลังแสงไว้ให้กับกองทัพ พวกเราก็มีอาวุธสู้กับข้าศึก ในทางการเกษตร “ถ้าเราสร้างคลังอาหารให้กับสวนของเรา พืชก็จะมีอาหารกินทั้งปี”

หญ้าเนเปียร์

หญ้าเนเปียร์ เป็นหญ้าที่เราใช้เลี้ยงวัวได้ดี เพราะมีโปรตีนสูงถึง 12% การปลูกหญ้าเนเปียร์ เพื่อนำหญ้าที่มีไนโตรเจนประมาณ 6.7% เรานำมาเป็นวัตถุอินทรีย์ เพื่อทำปุ๋ยหมักได้

อ้อย

อ้อย มีหลายสายพันธุ์ นิยมนำมาคั้นน้ำมีหลายอย่าง อาทิเช่น สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร์ เมอริชาร์ด สายน้ำผึ้ง การปลูกอ้อย นอกจากเรานำใบมาเป็นส่วนประกอบของการทำปุ๋ยหมัก น้ำตาลที่อยู่ในลำอ้อย ยังช่วยให้เรานำมาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ลดต้นทุนในส่วนผสม ตอนเข้ากระบวนการทำปุ๋ยหมัก

การใช้หญ้าเนเปียร์ และอ้อยพันธ์ุต่างๆ มาทำวัตถุอินทรีย์ ทำให้เรามีปุ๋ยหมักไว้ใช้ตลอดปี ตอนเริ่มต้นอดทนรอการเติบโตประมาณ 3-4 เดือนก็ตัดมาทำการสับให้ละเอียด และหมักอีกประมาณ 20-30 วัน ทำให้ประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ย อยากเชิญชวนให้เพื่อนพี่น้องที่มีพื้นที่เพาะปลูก หาพันธ์ุอ้อย และหญ้าเนเปียร์พันธ์ุจินเฉ่ามาปลูกไว้ เกิดผลดีระยะยาว ไม่น้อยกว่า 3-4 ปี