ปลูกหญ้า&อ้อย

สร้างอาหารให้พืช ผลไม้

ถ้าเราสร้างคลังแสงไว้ให้กับกองทัพ พวกเราก็มีอาวุธสู้กับข้าศึก ในทางการเกษตร “ถ้าเราสร้างคลังอาหารให้กับสวนของเรา พืชก็จะมีอาหารกินทั้งปี”